Zemo-Profit Mnich, a.s.  

Společnost Zemo – Profit Mnich a.s. vznikla v roce 1999 jako dceřiná společnost Zemědělského družstva Mnich. Již v prosinci téhož roku došlo k navýšení základního jmění úpisem nových akcií, čímž vznikla nová společnost nezávislá na svém zakladateli a bez většinového akcionáře. Majetek, se kterým společnost v současné době hospodaří, vznikl především nepeněžitým vkladem akcionářů a dále restitučním plněním za postoupené pohledávky a v poslední době i novým nákupem.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je „zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje“.

V současné době Zemo-Profit Mnich a.s. hospodaří na výměře přibližně 1,400 ha, z toho 1,000 ha orné. Rostlinná výroba je zaměřena na produkci obilovin, olejnin a pícnin pro dobytek, živočišná pak (po ukončení výroby mléka) na masný skot. Firma hospodaří zejména v katastrech Mnich, Mirotín, Bořetín, Chválkov, Včelička a Bohdalín, kde je i sídlo firmy a areál živočišné výroby.

V roce 2011 došlo na základě neuspokojivých hospodářských výsledků ke změně akcionářské struktury a k výměně managementu. Tím došlo ke stabilizaci společnosti, a to jak po stránce personální, tak i odborné a finanční. Většinový podíl ve společnosti vlastní Agrosklad Hodonice, družstvo.